Badanie hydrantów


Urządzenia przeciwpożarowe w tym hydranty wewnętrzne odgrywają ważną rolę w trakcie trwania pożaru. Bez sprawnych urządzeń przeciwpożarowych nie jesteśmy w stanie podjąć skutecznych działań mogących zlikwidować pożar w zarodku, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.

Badanie hydrantów to obowiązek

Obowiązek wykonania badania hydrantów wewnętrznych wynika z zapisów „§ 3.1-3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”, zgodnie z którymi urządzenia przeciwpożarowe należy poddawać przeglądom i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zapisami Polskich Norm. Przegląd hydrantów należy wykonywać w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.


cennik:
- Przegląd hydrantu wewnętrznego - 80 zł netto
- Przegląd hydrantu zewnętrznego - 100 zł netto
- Próba ciśnieniowa węża hydrantowego - 60 zł netto