MONTAŻ I SERWIS SYSTEMÓW DETEKCJI GAZU

SYSTEM DETEKCJI GAZÓW WYBUCHOWYCH 

System detekcji gazów wybuchowych ma za zadanie wczesne wykrycie gazu i odcięcie dopływu gazu do pieców i innych urządzeń zasilanych gazem, aby zminimalizować ryzyko wybuchu.
Sprawny system detekcji powinien również poinformować użytkownika o zaistniałym zagrożeniu za pomocą odpowiednich sygnalizatorów.

Jak zbudowany jest system detekcji gazów wybuchowych 

System detekcji zbudowany jest z elementów detekcyjnych, sygnalizacyjnych oraz wykonawczych. Mózgiem systemu jest centrala, która otrzymuje sygnały z detektorów o wykrytym gazie, którego stężenia przekracza prób zadziałania detektora. Sygnalizatory optyczne, akustyczne lub optyczno-akustyczne mają za zadanie poinformowanie użytkowników obiektu o powstałym zagrożeniu. Kluczowym elementem instalacji jest zawór, który automatycznie odcina dopływ gazu, aby nie powstała atmosfera wybuchowa.

Jak wygląda przegląd systemu?

Przeglądy detektorów gazu wykonujemy za pomocą gazowej mieszaniny wzorcowej w przenośnym zbiorniku ciśnieniowym. Użycie profesjonalnego sprzętu ze świadectwem wzorcowania daje gwarancję, że przegląd został wykonany prawidłowo i w sposób profesjonalny. W trakcie przeglądu sprawdzamy, czy detektory działają po przekroczeniu wskazanych stężeń gazu. Weryfikujemy czy elektrozawór zadziałał prawidłowo i odciął dopływ gazu, a także czy sygnalizacja została uruchomiona.

Jak często należy wykonywać testy detektorów gazu?

Producenci zalecają wykonywanie przeglądów przy użyciu gazu testowego co 3 miesiące. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przeglądy techniczne należy wykonywać nie rzadziej niż raz w roku lub częściej, jeśli wymaga tego producent.
Kiedy należy wykonać kalibrację detektorów?
Kalibracja detektorów jest wymagana co 3 lata, bądź w sytuacji, gdy detektor został zatruty zbyt stężoną mieszanką gazów. Taka sytuacja może się wydarzyć w przypadku wykonywania przeglądów w sposób nieprawidłowy.
W zakres naszej działalności wchodzi również kalibrowanie detektorów. Jeśli to możliwe kalibrację wykonujemy na miejscu, co znacznie przyspiesza proces i zmniejsza koszty.

Gdzie należy montować system detekcji gazów wybuchowych?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. nakazuje stosowanie urządzeń sygnalizacyjno-odcinających we wszystkich pomieszczeniach, w których sumaryczna moc grzewcza urządzeń gazowych przekracza 60 kW.  W przypadku budynków zamieszkania zbiorowego, w których obecne są kotłownie w większości przypadków piece przekraczają wartość mocy grzewczej 60 kW. Systemy detekcji montowane są również w lakierniach, kuchniach nad palnikami.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY